Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How Old Are You?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Mã số: 10134. Đã có 1.719 bạn thử.

Ôn tập Unit 4 Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh 3 Unit 3: How old are you? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học về Từ vựng số đến Tiếng Anh, cấu trúc câu hỏi tuổi trong Tiếng Anh. Chúc các em ôn tập hiệu quả!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác:

Nối.
1. Who’s that? a. Yes, it is.
2. How old are you? b.  It’s Mr. Loc.
3. Is that Mai? c. She’s eight years old.
4. How old is Mai? d. I’m eight years old.
1. Who’s that? - ....
2. How old are you? - ...
3. Is that Mai? - ...
4. How old is Mai? - ...
Sắp xếp.
1. That/ Mai/ is/ ./
2. you/ old/ How/ are/ ?/
3. nine/ old/ I’m/ years/ ./
4. Mai/ How/ is/ old/ ?/
Viết kết quả của những phép tính dưới đây bằng Tiếng Anh.
1. six + two = .......................
2. ten – five = ....................
3. one + three = .............
4. (nine + ten) – eight = ..................
5. (eight + seven) – nine = ..............
6. (two + four) – five = .....................
7. two + five + ten = ................
8. 5 + 5 + 5 + 5 = ...........................
9. 20 - 12 + 4 = ................
10. 3 + 11 + 7 – 11 = ......................
11. 7 + 8 = ................
12. 17 + 2 = ......................
13. 14 – 4 + 3 = .................
14. 10 + 10 – 6 = ......................
Bắt đầu ngay
19 1.719