Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Mã số: 09704. Đã có 1.707 bạn thử.

Family and Friend 4 Bài 1: I'm from Japan

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình mới Unit 1: I'm from Japan có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học về Từ vựng Tiếng Anh, Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh đã học trong Unit 1.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the correct answer for each following question.
1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.
2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.
3. We have English __________ Mondays and Thursdays.
4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.
5. She __________ from Australia.
Match the English question with the proper answer.
1. Is your friend Vietnamese? A. Do Ngoc Phuong Trinh
2. Hello. What’s your full name? B. I am from Korea.
3. Where are you from? C. Yes, she is.
4. How old are you? D. I am nine years old.
1. Is your friend Vietnamese? - ...
2. Hello. What’s your full name? - ....
3. Where are you from? - ....
4. How old are you? - ....
Reorder these words to make completely sentence.
1. to/ meet/ Nice/ you/ ./
2. are/ from/ you/ Where/ ?/
3. City/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam/ ,/ ./
4. is/ your/ nationality/ What/?
5. am/ I/ ./ Vietnamese/
Bắt đầu ngay
31 1.707