Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What Day Is It Today?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Mã số: 09985. Đã có 1.259 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What Day Is It Today? 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 4 What Day Is It Today? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Tuesday       Sunday       weekend       today

Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?
Khang: It’s (2) _________________. I go to school
Trinh: What do you do on (3) _______________?
Khang: I play football with my friends in the afternoon
Trinh: Do you go school at the (4) ______________?
Khang: No, I don’t go to school
1. Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?
2. Khang: It’s (2) _________________. I go to school.
3. Trinh: What do you do on (3) _______________?
4. Trinh: Do you go school at the (4) ______________?
Đọc đoạn văn chọn câu trả lời đúng nhất.
Name Age Birthday Place to have a birthday party Activities
Linh 9 Sunday At home Play computer games
Lan  8 Friday In the park Fly kites
Khang 10 Wednesday At school Sing and dance
1. Linh’s birthday is on ___________.
2. Lan will have a birthday party in the park on ____________.
3. The children can sing and dance in the birthday party of ____________.
4. They can play computer games at ________’s home on Sunday.
5. They can fly kites in the park on __________.
6. They can sing and dance ____________ on Khang's birthday party.
Bắt đầu ngay
28 1.259