Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can You Swim? số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án

Mã số: 10332. Đã có 1.084 bạn thử.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can You Swim?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 5 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Find out the mistakes.
1.
She are from England.
2.
Today is Sunday. We not go to school.
3.
He name is Tuan.
4.
Can he plays the piano?
5.
My mother can play the guitar and she can plays the piano, too.
6.
What are you from?
7.
What is your birthday?
8.
Who is it? – It’s an English book.
9.
Nga, Tuan and Hoang is playing chess.
10.
I likes playing chess, table tennis and football.
Bắt đầu ngay
12 1.084