Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit

Mã số: 10398. Đã có 1.135 bạn thử.

Tiếng Anh 4 Unit 6: Where's your school?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 6 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fill the blank by one suitable letter.
1. _tream
2. _lass
3. _chool
4. D_strict
5. L_ke
6. Vol_eyball
7. Ad_ress
8. _treet
9. W_tch
10. Wh_re
Rearrange these words to make a meaningful sentence.
1. in/ is/ My/ Street/ school/ Cau Giay/.
2. way/ This/ I / to/ school/ is/ go/ the/.
3. class/ you/ in / are/ What/ ?
4. 4a5/ in/ She/ class/ is/ ./
5. at/ Nghia Tan/ study/ We/ School/ Primary/ ./
Bắt đầu ngay
6 1.135