Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did You Go To The Party?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit

Mã số: 10125. Đã có 1.720 bạn thử.

Ôn tập Unit 4 Tiếng Anh 5 chương trình mới năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did You Go To The Party? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 5 được biên tập bám sát với nội dung bài học giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học về Từ vựng, Ngữ pháp Tiếng Anh có trong Unit 4.

Một số bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 khác:

Chọn đáp án đúng.
1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?
2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?
3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.
4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.
5. We had a lot of ____at the party.
Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/ ./
2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/ ./
3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?/
4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?/
Tìm lỗi sai.
1.
Last week, my brother and I join a sport festival.
2.
What did you did at the funfair last month?
3.
Did you stay at home and watch TV? - No, I did. I went to the park.
4.
Who did you meet on the party?
5.
He bought 2 comic book at the book fair.
Chọn từ có trọng âm khác.
1. 
2.
3.
4.
Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
19 1.720