Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Mã số: 09616. Đã có 3.982 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Bài 1: My new school có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Bài tập Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức đã học tại Nhà trường. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

A. Phonetics.
1. Find the word which has a different sound in the underlined part. 
1.
2.
3.
4.
5.
2. Give the name of the following.
1. _ _ _ _ _ _ _
Tiếng Anh 6 Unit 1
2. _ _ _ _ _
Tiếng Anh 6 Unit 1
3. _ _ _ _
Tiếng Anh 6 Unit 1
4. _ _ _ _
Tiếng Anh 6 Unit 1
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiếng Anh 6 Unit 1
B. Vocabulary & Grammar.
1. Circle a, b, c or D for each picture. 
1.
Tiếng Anh 6 Unit 1
2.
Tiếng Anh 6 Unit 1
3.
Tiếng Anh 6 Unit 1
4.
Tiếng Anh 6 Unit 1
5.
Tiếng Anh 6 Unit 1
2. Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
79 3.982