Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 có đáp án số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit

Mã số: 09676. Đã có 1.625 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure Activities

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Bài 1: Leisure Activities có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh online gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập củng cố kiến thức đã học, cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 1. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

Give the correct form of the word in the brackets.
Mai: I (1. not like/ watch) _______________________ football. I (2. hate/ stand) ____________________ around and (3. get) _______________ cold.
Lan: Me, too. I (4. prefer/ be) ________________ indoors. I (5. not mind/ play)________________ football – on my computer!
Nick: Ha ha! I know your brother’s really good at football, Mai. _________________ (6.he/ like/ play) at the back?
Mai: Tuan? No, he (7. prefer/ play) _____________ centre forward. He (8. like/ soccer) ____________ goals!
Lan: Great pass, Tuan!
Mai: Lan, do you like football?
Nick: No, but she (9. not mind/ watch) _____________________ Tuan!
1. I (1. not like/ watch) _______________________ football.
2. I (2. hate/ stand) ____________________ around
3. and (3. get) _______________ cold.
4. Me, too. I (4. prefer/ be) ________________ indoors.
5. I (5. not mind/ play)________________ football – on my computer!
6. Ha ha! I know your brother’s really good at football, Mai. _________________ (6.he/ like/ play) at the back?
7. Tuan? No, he (7. prefer/ play) _____________ centre forward.
8. He (8. like/ score) ____________ goals!
9. No, but she (9. not mind/ watch) _____________________ Tuan!
Choose the word whose the underlined part is pronounce differently.
1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
2 1.625