Trắc nghiệm tiếng Anh về từ đồng âm

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh về từ đồng âm

Mã số: 10617. Thời gian: 10 phút. Đã có 93 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về từ đồng âm

VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài tập trắc nghiệm 10 cặp từ đồng âm trong Tiếng Anh, qua đó bạn có thể phân biệt được những cặp từ có cách đọc giống nhau nhưng nghĩa và cách sử dụng thì khác nhau. Việc nắm trong tay vốn từ này sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi sử dụng tiếng Anh. 

Làm xong bài Trắc nghiệm tiếng Anh về từ đồng âm, các bạn có thể tham khảo một số bài trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh chất lượng như: 

Bên cạnh các bài tập trắc nghiệm căng thẳng, các bạn có thể giải trí với những bài trắc nghiệm thú vị khác như:

1
It's made from wheat ____.
2
On the ____, I enjoyed it.
3
It's not much ____ to go.
4
He's the ____ to the throne.
5
The tea's a bit ____.
6
The book is ____ back at the library in two weeks.
7
You slow a car with the ____.
8
The negative feeling you get when you do something wrong is ____.
9
The eagle is a bird of ____.
10
Could you ____ the film for a minute?
Bắt đầu ngay
1 93