Trắc nghiệm Tin học 10 bài 6

Giải bài toán trên máy tính

Mã số: 10362. Đã có 576 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 6 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

1
Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:
2
Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:
3
Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là:
4
Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:
5
Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?
6
Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?
7
Viết chương trình là?
8
Mục đích của việc hiệu chỉnh là:
9
Thuật toán tối ưu là?
10
Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:
Bắt đầu ngay
1 576