Trắc nghiệm Tin học 8 bài 12

Vẽ hình không gian với GeoGebra

Mã số: 13703.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 bài 12 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, nâng cao kết quả học của bản thân chương trình lớp 8.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK môn Tin lớp 8 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

1
Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện:
2
Trong cửa sổ 3D của GeoGebra có:
3

Để xoay hình trong không gian ta thực hiện

4

Để tạo điểm trong không gian GeoGebra:

5
Để di chuyển điểm trong không gian GeoGebra ta nháy chuột lên điểm đó và thực hiện:
6
Để vẽ hình lăng trụ đứng sử dụng công cụ:
7
Để vẽ hình chóp sử dụng:
8

Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với công cụ tạo hình lăng trụ xiên:

1- Sử dụng công cụ đa giác, tạo 1 hình đa giác ABCD bất kì trên mặt phẳng chuẩn.

2- Dùng công cụ Trắc nghiệm Tin học 8  - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất vẽ 1 điểm nằm phía trên điểm A.

3- Chọn công cụ Trắc nghiệm Tin học 8  - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất nháy chuột lên 1 vị trí bất kì bên trong hình đa giác, sau đó nháy chọn điểm vừa tạo trên điểm A (điểm F)

Các bước thực hiện đúng là:

9

Để vẽ hình lập phương với 2 điểm tự do:

10
Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện:
Bắt đầu ngay
1