Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8

Lặp với số lần chưa biết trước

Mã số: 13707. Đã có 5 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8 gồm các câu trắc nghiệm Tin 8 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập cũng như tìm hiểu bài học.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK môn Tin lớp 8 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

1
Vòng lặp While – do kết thúc khi nào
2

Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là gì?

3

Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:

i := 5;

While i>=1 do i := i – 1;

4

Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

a:=10; While a < 11 do write (a);
5

Câu lệnh sau giải bài toán nào:

While M <> N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

6
Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?
7

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

8

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

9
Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước:
10

Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh:

x:=1; While x<=5 do write(‘Hoa hau’);

Bắt đầu ngay
1 5