Trắc nghiệm Tin học 8 bài 9

Làm việc với dãy số

Mã số: 13706. Đã có 2 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 bài 9 gồm các câu trắc nghiệm Tin 8 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập cũng như tìm hiểu bài học.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK môn Tin lớp 8 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

1

Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu?

Var hocsinh : array[12..80] of integer;

2
Khai báo mảng nào là đúng trong các khai báo sau đây:
3
Cú pháp khai báo dãy số nào sau đây đúng nhất?
4
Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây?
5
Các cách nhập dữ liệu cho biến mảng sau, cách nhập nào không hợp lệ?
6
Em hãy chọn phát biểu đúng khi nói về dữ liệu kiểu mảng:
7
Cách khai báo biến mảng sau đây là đúng?
8
Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
9
Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?
10

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..30] of integer;

Để in giá trị phần tử thứ 20 của mảng một chiều A ra màn hình ta viết:

Bắt đầu ngay
1 2