Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Mã số: 12293. Đã có 12.150 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

1

Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

2

Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

3

Hãy chọn phát biểu sai?

4

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

5

Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

6

Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

7

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

8

Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?

9

Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào?

10

Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau

11

Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:

12

Bằng 2 chữ cái A và B, người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái

13

Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

14

Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

15

Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:

16

Chương trình dịch là chương trình có chức năng

17

Có mấy loại hằng?

18

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

19

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

20

Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

Bắt đầu ngay
30 12.150