Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 lớp 10: School Talks

Mã số: 09874. Đã có 778 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh Unit 2 lớp 10: School Talks

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc ôn tập Từ vựng Tiếng Anh có trong Unit 2 một cách hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

1. During school year, there are two __________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
2. Synonym of the word "Interest" is ____________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
3. An informal talk involving a small group of people or only two.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
Choose the proper word which has this English definition.
4. Antonym of the word "Male" is __________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
5. "Tìm kiếm" in English is ____________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
6. Synonym of the word "Household chores" is _______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
7. Another word which has the same meaning as "Apartment" is ______
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
8. "Safety" means __________.
9. Synonym of the noun "Profession" is __________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
10. Match the English word with proper definition.
i. Crowded a. Đe dọa
ii. International  b. Đông đúc
iii. Narrow c. Hồi hộp
iv. Awful d. Hẹp
v. Comfortable  e. Kì diệu
vi. Marvellous f. Khủng khiếp
vii. Nervous g. Quốc tế
viii. Threaten h. Thoải mái
i. Crowded - ...
ii. International - ...
iii. Narrow - ....
iv. Awful - ...
v. Comfortable - ...
vi. Marvellous - ...
vii. Nervous - ...
viii. Threaten - ...
Bắt đầu ngay
1 778