Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 6

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 10 có đáp án

Mã số: 10433. Đã có 544 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh được biên tập bám sát phần Từ mới quan trọng có trong Unit giúp học sinh lớp 10 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

1. Match English word with Vietnamese definition.
i. Excursion a. Dịp
ii. Forest b. Chuyến tham quan 
iii. Destination c. Bãi cỏ
iv. Grassland d. Kỳ quan
v. Ocsasion   e. Điểm đến 
vi. Stream f. Suối
vii. Valley g. Rừng
viii. Wonder h. Thung lũng
i. Excursion - ...
ii. Forest - ...
iii. Destination - ...
iv. Grassland - ....
v. Occasion - ...
vi. Stream - ...
vii. Valley - ....
viii. Wonder - ....
2. Choose the word which has this English definition.
A place where a stream or river falls from a high place.
3. Phong Nha ______ is a UNESCO World Heritage Site in Quang Binh province, Viet Nam.
4. I want to have a ___________. I have worked hard for twelve days.
5. Noun form of verb "Form" is _____________.
6. Choose the word which has this following definition.
The height above sea level.
7. ___________: Xác nhận
8. If you want to ________ the night away from home, you have to ________ your parents' permission.
9. Match English word with Vietnamese definition.
i. Glorious  a. Đẹp như tranh vẽ
ii. Sacred  b. Rực rỡ
iii. Spacious c. Rộng rãi
iv. Picturesque d. Thiêng liêng 
i. Glorious  - ...
ii. Sacred - ...
iii. Spacious - ...
iv. Picturesque - ...
10. After summer vacation, she gets _____________.
Bắt đầu ngay
1 544