Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 7

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7 The Mass Media

Mã số: 10716. Đã có 469 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến học Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 khác nhau được biên tập dựa trên tổng hợp từ vựng Tiếng Anh Unit 7 The Mass Media giúp học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

1. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. Comedy a. Phim tài liệu
ii. Cartoon b. Phim hoạt hình
iii. Drama c. Hài kịch
iv. Documentary d. Trò chơi truyền hình
v. Folk songs e. Kịch
vi. TV series f. Nhạc dân ca
vii. Quiz shows g. Phim truyền hình dài tập
i. Comedy - ...
ii. Cartoon - ...
iii. Drama - ...
iv. Documentary - ....
iv. Documentary - ....
v. Folk songs - ...
vi. TV series - ....
vii. Quiz shows - ...
2. Synonym of "polular" is _________.
3. Antonym of "advantage" is _______________.
4. _______________: Cuộc họp, cuộc hẹn
5. Match the English adjective with suitable Vietnamese definition.
i. Distinctive a. Đáng ghi nhớ
ii. Effective b. Hung tợn, bạo lực
iii. Enjoyable c. Hữu hiệu
iv. Memorable d. Nổi bật
v. Violent e. Vui thích
i. Distinctive - ...
ii. Effective - ...
iii. Enjoyable - ...
iv. Memorable - ....
v. Violent - ....
6. Antonym of "Fall" is ___________.
7. Noun form of "Popular" is ________________.
Bắt đầu ngay
4 469