Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh Unit Lớp 11: Friendship

Mã số: 09809. Đã có 2.134 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship năm học 2018 - 2019

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 1: Friendship có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 11 học Từ vựng Tiếng Anh một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

1. Dog is ___________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
2. A person that you know but who is not a close friend.
Choose the word which has this English definition.
3. "Nhân viên hải quan" in English is __________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
4. Synonym of the word "Pleased" is __________.
Choose the correct answer.
5. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
6. A feeling that somebody has done something wrong, illegal or dishonest, even though you have no proof.
Choose the word which has this English definition.
7. The first "hard' has the same meaning as "________" .
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
8. Antonym of "Selfish" is __________
Choose the correct answer.
9. A feeling of great sadness because something very bad has happened.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the word which has this English definition.
10. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. Constancy a. hiếu khách
ii. Enthusiasm b. suốt đời
iii. Hospitable c. nguyên tắc
iv. Influence d. lòng nhiệt tình
v. Lifelong e. phẩm chất
vi. Quality f. ảnh hưởng
vii. Principle g. sự kiên định
i. Constancy - ...
ii. Enthusiasm - ...
iii. Hospitable - ...
iv. Influence - ....
v. Lifelong - ...
vi. Quality - ...
vii. Principle - ...
Bắt đầu ngay
6 2.134