Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Tiếng Anh 11: Personal Experiences

Mã số: 09868. Đã có 694 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Lớp 11: Personal Experiences 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập từ vựng Tiếng Anh có trong Unit 2 hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

1. There are ____________ disks.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
2. Linda has just received her salary. She has many dollar _______.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
3. Peter always ____________ about his manager.
Từ vưng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
4. He is ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
5. This process is called ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
6. Synonym of the word "rememberable" is ____________.
7. "Trải nghiệm" in English is ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
8. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Embarrassing a. Đáng nhớ
ii. Memorable b. Kinh hãi
iii. Sneaky c. Mắc cỡ, bẽn lẽn
iv. Shy d. Ngượng ngùng
v. Terrified e. Lén lút
vi. Attitude f. Thái độ
i. Embarrassing - ...
ii. Memorable - ...
iii. Sneaky - ...
iv. Shy - ...
v. Terrified - ...
vi. Attitude - ...
9. "Làm ầm ĩ" in English is "____________".
10. "Glance at" means ____________.
11. Synonym of the word "Hug" is ___________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
Bắt đầu ngay
1 694