Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Tiếng Anh 11: Personal Experiences

Mã số: 09868. Đã có 1.089 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Lớp 11: Personal Experiences 

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 có đáp án gồm các bài tập giúp học sinh ghi nhớ từ và nghĩa của từ mới được học trong chương trình Unit 2 Tiếng Anh 11. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2: Personal Experiences được giáo viên VnDoc biên soạn nhằm giúp các em dễ dàng ghi nhớ từ mới, cách vận dụng cũng như ngữ pháp trong chương trình học tiếng Anh 11.

1. There are ____________ disks.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
2. Linda has just received her salary. She has many dollar _______.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
3. Peter always ____________ about his manager.
Từ vưng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
4. He is ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
5. This process is called ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
6. Synonym of the word "rememberable" is ____________.
7. "Trải nghiệm" in English is ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
8. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Embarrassing a. Đáng nhớ
ii. Memorable b. Kinh hãi
iii. Sneaky c. Mắc cỡ, bẽn lẽn
iv. Shy d. Ngượng ngùng
v. Terrified e. Lén lút
vi. Attitude f. Thái độ
i. Embarrassing - ...
ii. Memorable - ...
iii. Sneaky - ...
iv. Shy - ...
v. Terrified - ...
vi. Attitude - ...
9. "Làm ầm ĩ" in English is "____________".
10. "Glance at" means ____________.
11. Synonym of the word "Hug" is ___________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 2
Bắt đầu ngay
1 1.089