Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 5: Illiteracy

Mã số: 10386. Đã có 151 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập từ vựng Tiếng Anh Unit 5 lớp 11 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 11 học từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

1. Match English word with Vietnamese definition.
i. Essential a. Ổn định
ii. Suitable b. Quý giá
iii. Precious c. Dữ dội
iv. Slight d. Cần thiết
v. Steady e. Nhẹ 
vi. Dramatic f. Phù hợp
i. Essential - ...
ii. Suitable - ...
iii. Precious - ...
iv. Slight - ...
v. Steady - ...
vi. Dramatic - ...
2. Noun form of "weak" is ___________
3. Antonym of "Increase" is ___________.
4. "%" in English is _________.
5. Children should focus ______ study.
6. Motorbike is the most popular means of ________________.
7. "Xóa nạn mù chữ" in English is ______________.
8. Society of Learning __________: Hội Khuyến Học
9. _____________ of Primary Education: Phổ cập tiểu học
10. ___________ materials: tài liệu liên quan
11. Farming ____________: kỹ thuật trồng trọt
12. Synonym of "Enforce" is __________.
13. "Income" means ________________.
14. "Shortage" means ________________.
15. _________ goal: Đặt mục tiêu
Bắt đầu ngay
1 151