Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7 World Population có đáp án

Mã số: 10729. Đã có 617 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: World Population

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình cũ Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 11 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả. 

1. Synonym of "Do" is _______________.
2. _________ rate: Tỉ lệ tử vong
3. ____________: Thế hệ
4. Synonym of "shortage" is ________.
5. "Developing country" means ___________________.
6. __________________: Tỷ phú
7. "Explosion" means _________________.
8. Family _______________: Kế hoạch hóa gia đình
9. Noun form of "improve" is ____________________.
10. _________________: Bảo hiểm du lịch
11: _____ water: Nước ngọt
12. ____________________: Liên Hợp Quốc
13. Match the English word with Vietnames definition.
i. Metal  a. Bạc
ii. Petroleum b. Dầu mỏ, dầu hỏa
iii. Resourse c. Kim loại
iv. Silver d. Tài nguyên
i. Metal - ....
ii. Petroleum - ....
iii. Resourse - ....
iv. Silver - ...
Bắt đầu ngay
1 617