Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1

Học từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home Life

Mã số: 09794. Đã có 3.107 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Lớp 12: Home Life năm học 2018 - 2019

Việc học lý thuyết kết hợp bài tập thực hành là một trong những cách học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả được VnDoc.com áp dụng trong việc học từ vựng Tiếng Anh hiện nay. Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home Life chuyên đề Từ vựng có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập Tiếng Anh 12 theo từng Unit mới nhất do VnDoc biên tập và đăng tải. Chúc các em ôn tập hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

1. "Nhà sinh vật học" in English is _______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
2. What does this word "project" mean?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
3. "Thi đỗ vào trường Đại học" in English is _________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
4. Synonym of the word "To decide" is _____________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
5. Something that is known about by only a few people and not told to others.
Choose the word which has this English definition.
6. Choose the proper which describes the following picture.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
7. "Sẵn sàng làm cái gì" in English is ___________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
8. Food that has not been eaten at the end of a meal.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
Choose the word which has this English definition.
9. The synonym of "To book" is _________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
10. Synonym of the word "Finish" is __________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
11. "To get on well with" means _________________.
12. The synonym of "Hobby" is __________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
13. The way in which a child is cared for and taught how to behave while it is growing up.
Choose the word which has this English definition.
14. Choose the proper word which describes the following picture.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
Bắt đầu ngay
3 3.107