Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3

Bài tập Từ vựng Unit 3 Way Of Socialising Tiếng Anh lớp 12

Mã số: 10181. Đã có 994 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 3 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 có đáp án do giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh ghi nhớ từ vựng Unit 3 Way Of Socialising tiếng Anh 12 chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 3 có đáp án tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 12, hỗ trợ học sinh lớp 12 tự ôn tập ngữ pháp tại nhà và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

1. Could you give me some _______ of advice?
2. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. appropriate a. ân cần, chu đáo
ii. terrific b. hợp lý
iii. reasonable c. chế nhạo, mỉa mai, châm biếm
iv. serious d. tuyệt vời
v. separate e. nghiêm trọng
vi.thoughtful f. lo lắng, bối rối
vii. successful g. thíkch hợp
viii. sarcastic h. riêng biệt
ix. upset i. thành công
i. appropriate - ....
ii. terrific - ....
iii. reasonable - ....
iv. serious - ...
v. separate - ...
vi.thoughtful - ...
vii. successful - ...
viii. sarcastic - ....
ix. upset - ...
3. Synonym of the word "Arrive" is ____________.
4. Why is he so angry ____ me?
5. She always wakes up late, so she is late ______ school.
6. Choose the word which has this following definition.
"illegal or dishonest behaviour"
7. To _____ a mistake: Phạm lỗi
8. He want to live alone. He don't want to ____________ on his parents.
9. Synonym of the word "Regulation" is _____________.
10. Synonym of the word "Wonderful" is _____________.
11. Verb form of the word "Social" is _________________.
12. To attract s.o's ______________
Bắt đầu ngay
1 994