Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3

Bài tập Từ vựng Unit 3 Way Of Socialising Tiếng Anh lớp 12

Mã số: 10181. Đã có 678 bạn thử.

English 12 Unit 3 Vocabulary Exercise

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 Way of Socilising có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 12 ôn tập Từ vựng Tiếng ANh có trong Unit 3 hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

1. Could you give me some _______ of advice?
2. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. appropriate a. ân cần, chu đáo
ii. terrific b. hợp lý
iii. reasonable c. chế nhạo, mỉa mai, châm biếm
iv. serious d. tuyệt vời
v. separate e. nghiêm trọng
vi.thoughtful f. lo lắng, bối rối
vii. successful g. thíkch hợp
viii. sarcastic h. riêng biệt
ix. upset i. thành công
i. appropriate - ....
ii. terrific - ....
iii. reasonable - ....
iv. serious - ...
v. separate - ...
vi.thoughtful - ...
vii. successful - ...
viii. sarcastic - ....
ix. upset - ...
3. Synonym of the word "Arrive" is ____________.
4. Why is he so angry ____ me?
5. She always wakes up late, so she is late ______ school.
6. Choose the word which has this following definition.
"illegal or dishonest behaviour"
7. To _____ a mistake: Phạm lỗi
8. He want to live alone. He don't want to ____________ on his parents.
9. Synonym of the word "Regulation" is _____________.
10. Synonym of the word "Wonderful" is _____________.
11. Verb form of the word "Social" is _________________.
12. To attract s.o's ______________
Bắt đầu ngay
1 678