Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 School Education System

Mã số: 10302. Đã có 1.314 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School Education System

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 có đáp án dưới đây. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 12 củng cố lại vốn từ mới Tiếng Anh đã học trong Unit 4: School Education System hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. State school a. Nhà trẻ
ii. Independent school b. Trường dân lập
iii. Public school c. Trường nội trú
iv. Nursery school   d. Trường tư thục
v. Kindergarten e. Trường công lập
vi. Boarding school f. Trường mẫu giáo
i. State school - ...
ii. Independent school - ...
iii. Public school - ...
iv. Nursery school - ....
v. Kindergarten - ....
vi. Boarding school - ....
2. For all students, Math and Literature are two __________ subjects.
3. English is a _______ subject at this level.
4. ___________: chương trình học
5. Synonym of "Tuition" is __________.
6. The committee consists ______ ten members.
7. Let's have a short ___________, class.
8. IT stands for ________________
9. Children under 7 years old are called ____________.
10. An __________ year or __________ year lasts from September to May.
11. Antonym of the word " Formal" is ______________.
12. Noun form of verb "Select" is_____________.
13. _________ examination: Kì thi quốc gia
14. ________________: Song song
15. Adjective form of the word "method" is ________________.
Bắt đầu ngay
2 1.314