Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 5 Higher Education lớp 12

Mã số: 10393. Đã có 732 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12  chương trình cũ Unit 5 có đáp án dưới đây. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 12 củng cố lại vốn từ mới Tiếng Anh đã học trong Unit 5: Higher Education hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

1. Antonym of "Fail" is ____________.
2. ___________ form: Tờ đơn
3. ____________: người nộp đơn
4. It is an _________ book. She is _____________ in it.
5. Noun form of "Explain" is ____________________.
6. Synonym of "Scary" is ___________.
7. Noun form of "Creative" is ________________.
8. The _____________ Engineering: Khoa công trình nâng cao
9. A letter of ___________: thư chấp nhận
10. Match English word with Vietnamese definition.
i. Challenging   a. Ấn tượng
ii. Daunting  b. Hứng thú, lý thú  
iii. Impressive  c. Làm nản chí
iv. Creative d. Kích thích 
v.  Exciting e. Tính sáng tạo
i. Challenging - ...
ii. Daunting - ...
iii. Impressive - ...
iv. Creative - ...
v.  Exciting - ...
Bắt đầu ngay
1 732