Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 6

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 12 có đáp án

Mã số: 10444. Đã có 568 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Future Jobs

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 12 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên soạn bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả. 

1. Synonym of the word "To run" is ____________.
2. Noun form of "Keen" is _________.
3. Match English word with Vietnamese definition.
i. Interview a. Người phỏng vấn
ii. Interviewee b. Cuộc phỏng vấn
iii. Interviewer c. Người được phỏng vấn
i. Interview - ...
ii. Interviewee - ....
iii. Interviewer - ...
4. Synonym of "Resume" is ____________
5. ____________ letter: Thư giới thiệu
6. _____________ clothes: Quần áo bình thường
7. __________: Khiếu hài hước
8. Antonym of "Advantage" is ______________.
9. Sense of _______________: Ý thức trách nhiệm
10. Match English work with Vietnamese definition.
i. Employ a. Chủ 
ii. Employee b. Người lao động 
iii. Employer c. Thuê, mướn 
i. Employ - ...
ii. Employee - ...
iii. Employer - ...
11. The English word which has two main Vietnamese definition: "Nhân vật" and "Tính cách", is _________.
12. Synonym of "Customer" is ___________.
13. Synonym of "To build" is ______________.
14. Synonym of "Worried" is _________.
15. Computer _______________: Lập trình viên máy tính
16: ___________: Lực lượng lao động
Bắt đầu ngay
1 568