Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Economic Reforms

Mã số: 10730. Đã có 212 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Econnomic Reforms

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Eliminate a. Giải tán, giải thể
ii. Dissolve b. Chi phối, thống trị
iii. Dominate c. Đẩy mạnh
iv. Develop d. Cải thiện, cải tiến
v. Improve e. Cải cách, cải tổ
vi. Promote f. Phát triển 
vii. Reform g. Loại bỏ, loại trừ 
i. Eliminate - ...
ii. Dissolve - ...
iii. Dominate - ...
iv. Develop - ...
v. Improve - ...
vi. Promote - ..
vii. Reform - ...
2. To ________ a life: Sống 1 cuộc sống
3. Be aware ____: Có ý thức về
4. Synonym of "To start" is _____________.
5. Antonym of "International" is ______________.
6. "Adminstrative" means ___________.
7. Antonym of "efficient" is _______________.
8. Synonym of "overcome" is _________.
9. To warn sb ____________ sth: dặn ai đề phòng cái gì
10. ____ the contrary = _____ contrast
Bắt đầu ngay
1 212