Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Mã số: 10192. Đã có 1.620 bạn thử.

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 lớp 6

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 4 My Neighbourhood có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 6 theo từng Unit do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

1. The _____ of Liberty is the symbol of freedom.
English 6 Vocabulary
2. Time _______ is one of the most wonderful tourist destination in New York city.
English 6 Vocabulary
3. This is a _______________.
English 6 Vocabulary
4. One - pillar _______ is located in Ha Noi.
English 6 Vocabulary
5. The Hung Kings _________ festival is annually held from the 8th to the 11th day of the third lunar month.
English 6 Vocabulary
6. They often go to the _____________ to pray.
English 6 Vocabulary
7. Art ___________: Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật
English 6 Vocabulary
8. Synonym of the word "Old" is ______________.
Từ đồng nghĩa với từ Old là _____________.
9. Antonym of the word "Quiet" is ___________.
10. _____________: Đài tưởng niệm
11. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Convenient a. ô nhiễm
ii. Exciting  b. đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ
iii. Fantastic c. yên bình
iv. Peaceful d. Hẹp
v. Polluted e. thú vị, lý thú, hứng thú
vi. Terrible f. tồi tệ
vii. Incredible g. tuyệt vời
viii. Narrow h. thuận tiện, thuận lợi
i. Convenient - ...
ii. Exciting - ...
iii. Fantastic - ....
iv. Peaceful - ...
v. Polluted - ...
vi. Terrible - ...
vii. Incredible - ....
viii. Narrow - ...
Bắt đầu ngay
14 1.620