Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Mã số: 10344. Đã có 1.024 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural Wonders Of The World

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

1. Ha Long Bay is one of the great natural _____________ of the world.
2. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Cave a. Hòn đảo
ii. Valley b. Hang động
iii. Waterfall c. Thung lũng
iv. Forest d. Sông
v. River e. Núi
vi. Lake f. Hồ
vii. Mountain g. Thác nước
viii. Desert h. Sa mạc
ix. Island i. Rừng
i. Cave - ...
ii. Valley - ...
iii. Waterfall - ...
iv. Forest - .....
v. River - ...
vi. Lake - ...
vii. Mountain - ...
viii. Desert - ...
ix. Island - ...
3. When you get hurt, you should use sticking _____________.
4. You should use ____________ to reduce sunburn when travelling.
5. ___________: Thuốc giảm đau
6. Synonym of word "Flash- light" is ________________.
7. Choose the word which has this definition.
An instrument for finding direction, with a needle that always points to the north.
8. ____________: Túi ngủ
9. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Diverse a. Cần thiết
ii. Thrilling b. Đa dạng
iii. Essential c. Hồi hộp
i. Diverse - ...
ii. Thrilling - ...
iii. Essential - ....
Bắt đầu ngay
29 1.024