Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh Unit 1 Lớp 7: Back To School

Mã số: 09810. Đã có 2.065 bạn thử.

English Vocabulary 7th Grade Unit 1: Back to school

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc đã biên tập bài tập Từ vựng Tiếng Anh với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, áp dụng từ vựng vào trong thực tế bài tập giúp các em có thể ghi nhớ lâu hơn. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

1. Answer these following questions.
Họ và Tên Nguyen Ngoc VnDoc
Tuổi 4
Địa chỉ 56 Cau Giay, Ha Noi
a. What is his full name?
b. What is his first name?
c. What is his last name?
d. What is his middle name?
e. What is his age?
f. What is his address?
2. What is this?
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1
Choose the correct answer.
3. ___________ is it from your house to school? - About 5 kilometers.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1
4. Aries is ___________ her teacher.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1
5. "Bạn cùng lớp" in English is ______________.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1
Từ Tiếng Anh của "Bạn cùng lớp" là __________.
6. They are my grandparents.
What does the word "grandparents" mean? 
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1
Từ "Grandparents" có nghĩa là gì?
Bắt đầu ngay
10 2.065