Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 At School

Mã số: 10254. Đã có 535 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At school

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 chương trình sách cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tâp Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 7 củng cố vốn từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
School Subjects:

i. Civics a. Công nghệ
ii. Computer Science b. Địa Lý
iii. Biology c. Lịch sử
iv. Chemistry d. Giáo dục công dân
v. Physical Education e. Hóa học
vi. Physics f. Tin học
vii.Geography g. Thể dục
viii. Home Economics h. Vật lý
ix. History i. Sinh học
i. Civics - ...
ii. Computer Science - ...
iii. Biology - ...
iv. Chemistry - ...
v. Physical Education - ...
vi. Physics - ...
vii.Geography - ...
viii. Home Economics - ....
ix. History - ...
2. .............. - Bữa (ăn) sáng
3. Synonym of the word "timetable" is ______________.
Từ đồng nghĩa với Timetable là ____________
4. __________: Được yêu thích (adj)
5. Uniform - ___________
6. We will have English __________ on Friday.
7. Người quản lí thư viên in English is _________________.
8. Choose the word which has this definition.
A book that gives a list of the words of a language in alphabetical order and explains what they mean, or gives a word for them in a foreign language.
9. The bottle _________ 2 litres.
10. __________ : Tên lửa
Bắt đầu ngay
19 535