Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Học Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Lớp 8: Leisure Activities

Mã số: 09823. Đã có 2.416 bạn thử.

Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 học thuộc Từ vựng trong Unit 1 một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
Choose the correct answer.
2. Unable to stop taking harmful drugs, or using or doing something as a habit.
Choose the word which has this English definition.
3. "Trung tâm công đồng" in English is ______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
4. Synonym of the word "Hate" is _____________.
5. /kəˈmjuːnɪkeɪt/ : to exchange information, news, ideas, etc. with somebody
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
Write the word which has this phonetic.
6. Synonym of "Take part in" is _______________.
7. "Sự kiện văn hoá" in English is _____________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
8. An activity involving a special skill at making things with your hands.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
Choose the word which has this English definition.
9. "Thời gian thư giãn nghỉ ngơi" in English is _________________.
10. Choose the proper word which describe this following picture.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
Bắt đầu ngay
4 2.416