Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Lớp 8: Life In The Countryside

Mã số: 09885. Đã có 806 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life In The Countryside năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 8 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 8 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 học Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 có trong Unit 2 hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1. Match the English word with proper Vietnamese definition.
i. Brave  a. Rộng lớn, bát ngát
ii. Convenient b. Dũng cảm
iii. Generous c. Thuộc về du mục 
iv. Nomadic d. Thuận tiện
v. Vast e. Hào phóng
i. Brave - ...
ii. Convenient - ...
iii. Generous - ...
iv. Nomadic - ...
v. Vast - ...
2. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the correct answer.
3. "Đồ điện" in English is "_____________ appliance".
Từ vưng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the correct word form.
4. This is Gobi _______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the correct word.
5. "Gia súc" in English is ________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
6. His hobby is ___________ stamp.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
7. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the correct answer.
8. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the correct answer.
9. "Nomad" means ____________.
10. Extremely large in area, size, amount, etc.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2
Choose the word which has this English definition.
Bắt đầu ngay
5 806