Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit có đáp án

Mã số: 10686. Đã có 413 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Pollution

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong bài 7 hiệu quả. 

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Radioactive a. Thuộc về nhiệt
ii. Thermal b. Thuộc về phóng xạ
iii. Visual  c. Thuộc về thị giác
i. Radioactive - ....
ii. Thermal - ....
iii. Visual - ...
2. Antonym of the word "Temporary" is _______________.
3. _______________: Chất gây ô nhiễm
4. Synonym of the word "Pollute" is ______________.
5. Synonym of "effect" is ______________.
6. __________: Nước ngầm
7. Blood __________: Huyết áp
8. Cholera: ______________
9. People often use example to _________ English structure.
10. Fine: __________
11. Billboard: _________________
Bắt đầu ngay
1 413