Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 A Trip To The Countryside

Mã số: 10021. Đã có 1.272 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 9: A Trip To The Countryside năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học Từ vựng Tiếng Anh theo từng Đơn vị bài học hiệu quả dành cho học sinh lớp 9 mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn luyện từ vựng hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

1. The United __________
Từ vựng Tiếng Anh
2. She is a _________ person.
3. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
4. Synonym of the phrase "To do housework" is ____________________.
Từ vựng Tiếng Anh
5. It take me _______________ two hours to come back home.
6. "In", "At" and "On" are called ______________.
Từ vựng Tiếng Anh
7. Synonym of the word "Collect" is ___________.
8. Noun form of the word "Tired" is ____________.
Từ vựng Tiếng Anh
9. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh
10. "Cuộc hẹn" in English is "_____________".
11. Anna is doing ______________ job to make a living.
Từ vựng Tiếng Anh
12. Synonym of the word "Answer" is ___________.
Từ vựng Tiếng Anh
13. You should __________, you have worked all night.
14. He ___________________ basketball.
Từ vựng Tiếng Anh
15. My grandparents live in small house in the ____________.
Từ vựng Tiếng Anh
16. Antonym of the word "Real" is __________.
17. How is the life of people living in the _____________ area?
Từ vựng Tiếng Anh
Bắt đầu ngay
9 1.272