Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Mã số: 10368. Đã có 479 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ Unit 5: The Media

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp hoc sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng đơn vị bài học hiệu quả.

Môt số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Inventor  a. Sự phát minh
ii. Invention b. Người phát minh
iii. Invent c. Phát minh 
i. Inventor - ...
ii. Invention - ...
iii. Invent - ....
2. Crier - .....
3. ___________: tin giờ chót
4. Noun form of word "Popular" is _____________.
5. __________ his parents he tried his best to win a place at a university.
6. Synonym of the word "far" is _________.
7. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Channel  a. Người xem
ii. Event b. Kênh truyền hình
iii. Media c. Phương tiện truyền thông
iv. Viewer d. Sự kiện
i. Channel - ...
ii. Event - ....
iii. Media - ....
iv. Viewer - ....
8. Verb form of "Development" is ___________.
9. ____________: sự khác nhau, sự đa dạng
10. Telling about your experience of transition from being a _________ to becoming an _________.
Bắt đầu ngay
2 479