Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh 9 Unit Saving Energy

Mã số: 10710. Đã có 276 bạn thử.

English 9 Unit 7 Vocabulary: Saving Energy

Với mong muốn giúp học sinh học từ vựng Tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 hiệu quả. Đề ôn tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức đã học về từ mới trọng tâm có trong bài 7 chương trình sách cũ. 

1. Synonym of the word "Continue" is _______________.
2. Antonym of "Simple" is ____________.
3. Noun form of "explain" is ________________.
4. Clear _____: dọn sạch
5. Which word mean "rác" in English?
6. After each lesson, students often have five - minute _______________.
7. _____________ shock: điện giật
8. Synonym of "ban" is ________________.
9. Verb form of "Fine" means _______________.
10. Nowadays, people often use ______________ light.
11. Compare _________: So sánh với
12. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Consume a. Người tiêu dùng
ii. Consumer b. Tiêu dùng
iii. Consumption c. Sự tiêu thụ 
i. Consume - ....
ii. Consumer - ...
iii. Consumption - ...
13. ____________ energy: Năng lượng hạt nhân
Bắt đầu ngay
1 276