Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Mã số: 15136. Đã có 46 bạn thử.

Bài tập Từ vựng Unit 1 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer
1.
Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan
2.
Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan
3.
Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan
4.
Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan
5.
Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan
Exercise 2: Look and write the correct words

Country

Nationality

1. Malaysia

: _______________________

2. Brazil

: _______________________

3. Vietnam

: _______________________

4. England

: _______________________

5. America

: _______________________

1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 3: Choose the correct answer
1. I have lots of _____________ in Hanoi.
2. Hi. I’m Hung. I’m from ______________.
3. What ______ are you?
4. ________ is a peaceful city.
5. Where do your _____________ live? - They live in Ho Chi Minh city.
Bắt đầu ngay
1 46