Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 15

Đòn bẩy

Mã số: 11669. Đã có 413 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 1 bài 15 Đồn bẩy, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 15 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

1. Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng của vật cần nâng tác dụng vào điểm O1 của đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 của đòn bẩy thì dùng đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp nào dưới đây?
2. Chọn phát biểu sai khi nói về tác dụng của đòn bẩy?
3. Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là đòn bẩy?
4. Điều kiện nào sau đây giúp người sử dụng đòn bẩy để nâng vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật?
5. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?
6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Muốn lực nâng vật……… trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng……khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.
7. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
Bài 8: Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20 kg, thùng thứ hai nặng 30 kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng?
9. Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy ?
10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có :
11. Dùng đòn bẩy được lợi về lực khi
12. Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực?
Bắt đầu ngay
4 413