Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 24

Sự nóng chảy và sự đông đặc

Mã số: 11713. Đã có 483 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 24 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?
Bài 2: Cho nhiệt độ nóng chảy của một số chất như bảng. Khi thả một thỏi thép và một thỏi kẽm vào đồng đang nóng chảy. Thỏi nào nóng chảy theo đồng?
Chất Thép Đồng Chì Kẽm
Nhiệt độ nóng chảy(oC) 1300 1083 327 420
Bài 3: Sự nóng chảy là sự chuyển từ
Bài 4: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?
Bài 5: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?
Bài 6: Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?
Bài 7: Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi
Bài 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy?
Bài 9: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là:
Bài 10: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
Bắt đầu ngay
5 483