Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 26

Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Mã số: 11741. Đã có 242 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 26 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra “khói” là do:
Bài 2: Trong các trường hợp phơi quần áo sau đây, trường hợp nào quần áo lâu khô nhất?
Bài 3: Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?
Bài 4: Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:
Bài 5: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?
Bài 6: Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?
Bài 7: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?
Bài 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?
Bài 9: Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
Bài 10: Không được làm việc nào sau đây khi làm thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?
Bắt đầu ngay
3 242