Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29

Sự sôi (tiếp theo)

Mã số: 11746. Đã có 261 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 29 Sự sôi (tiếp theo), mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?
Bài 2: Nhiệt độ sôi
Bài 3: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Bài 4: Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi.

Ở nhiệt độ sôi thì

Bài 5: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
Bài 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa…. vào các bọt khí vừa…… trên mặt thoáng.
Bài 7: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?
Bài 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
Bài 9: Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?
Bài 9: Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:
Trắc nghiệm Vật lý 6
Bắt đầu ngay
6 261