Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10

Vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ

Mã số: 09598. Đã có 50 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

VnDoc gửi tới các em bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 do VnDoc đăng tải, với bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình học tập môn Lý đạt kết quả cao.

1

Cho mạch điện như hình 10.1.Công thức nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. UAB = IR2

B. UAB = 𝛏-I(R1+r)

Trắc nghiệm Vật lý 11

2

Cho đoạn mạch AB như hình 10.2, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

3

Cho mạch điện như hình 10.3, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

4

Cho mạch điện như hình 10.4. Biết 𝛏=6V; r = 0,5Ω; R = 4,5Ω; cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B, A là

Trắc nghiệm Vật lý 11

5

Cho mạch điện như hình 10.5, UAB = 3V; 𝛏=9V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 7Ω. Cường độ dòng điện trong mạch là

Trắc nghiệm Vật lý 11

Dùng dữ kiện sau để trả lwoif các câu 6, 7.

Cho mạch điện như hình 10.6, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết 𝛏1=3V. 𝛏2=12V, R1=0,5Ω ; R2=1Ω ; R=2,5Ω , UAB=10V

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 6: Cường độ dòng điện qua mạch là

7

Nguồn nào đóng vai trò máy phát, máy thu?

Dùng dữ kiện sau để tả lời các câu 8, 9, 10

Cho mạch điện như hình 10.7, 𝛏1=12V, 𝛏2=6V, R1 = 4Ω, R1 = R2 = 1Ω

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 8: Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

9

Công suất tiêu thụ của nguồn là

10

Năng lượng mà nguồn thứ nhất cung cấp cho mạch trong thới gian 5 phút là:

Bắt đầu ngay
1 50