Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25

Vật lý 11 bài 25: Tự cảm

Mã số: 09709. Đã có 10 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25 do VnDoc biên soạn và đăng tải, tài liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện nâng cao cùng nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau.

1
Kết luận nào sau đây là đúng?
2

Đơn vị của độ tự cảm là

3

Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

4

Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để

5
Nhận xét nào sau đây là đúng?
6
Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?
7

Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

8

Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

9

Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

10

Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

11
Phát biểu nào dưới đây là sai: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:
12
Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm
Bắt đầu ngay
1 10