Trắc nghiệm về cách dùng 'very', 'too', 'enough'

Bài tập về cách sử dụng "enough, too"

Mã số: 01680. Thời gian: 10 phút. Đã có 807 bạn thử.

Bài tập về cách sử dụng "enough, too"

Thử sức với bài tập trắc nghiệm về cách dùng 'very', 'too', 'enough' sau đây để củng cố kiến thức tiếng Anh của mình nhé. Đề gồm 10 câu hỏi đơn giản. Chỉ cần bạn nắm rõ cách dùng của 3 từ này thì bạn đã có thể đạt điểm tối đa rồi. Chúc các bạn học tập tốt!

Chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống
Câu 1. Is she tall _____ to reach the cookies?
Câu 2. Don’t take _____ much time to complete these activities.
Câu 3. Everybody says he is a _____ intelligent man.
Câu 4. I have had one more than _____ to eat, thank you.
Câu 5. The exam was _____ difficult but I think I did it OK.
Câu 6. The exam was ____ difficult for me to get a good result.
Câu 7. I think it is now _____ late to go to the movies.
Câu 8. You are not old _____ to go to the party.
Câu 9. He is _____ fat to fit into those clothes.
Câu 10. The bus stop is _____ close to the house.
Bắt đầu ngay
6 807