Trắc nghiệm vui với cụm từ tiếng Anh thông dụng

Học cụm từ tiếng Anh thông dụng

Mã số: 01160. Thời gian: 20 phút. Đã có 686 bạn thử.

Học cụm từ tiếng Anh thông dụng - Cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất

Trắc nghiệm vui với cụm từ tiếng Anh thông dụng sẽ giúp bạn thêm nhiều cụm từ hay dùng vào văn nói cũng như văn viết. Các cụm từ này đều được đặt trong ngữ cảnh cụ thể nên bạn có thể đoán nghĩa của chúng. 

Câu đố vui tiếng Anh

Trắc nghiệm thành ngữ tiếng Anh số 1

Chọn cụm động từ đúng nghĩa nhất với các câu sau.
1. Usually, I get up and go jogging before breakfast every Sunday.
2. He is very forgetful and is always losing his glasses.
3. That car must have cost him an incredibly large amount of money.
4. He is not very good when he tries to repair something in his house.
5. The teacher said the little boy was her favorite.
6. He was all ready to leave the house when his friend came over.
7. Without warning it began to rain.
8. She is always available when he wants her.
9. He is always fighting with his boss about something.
10. I don't think that he is to blame for breaking the computer.
Bắt đầu ngay
3 686