Tham luận Giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay

Giải pháp khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị

Chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay là một vấn đề cấp bách cần được toàn thể đảng viên thực hiện. Hàng năm, đảng viên sẽ viết bản kiểm điểm tự diễn biến tự chuyển hóa và đưa ra giải pháp phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa, giải pháp chống suy thoái đạo đức lối sống và thực hiện đúng cam kết.

Nội dung 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Báo cáo giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa năm 2017

Giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ hiện nay

------

Ở góc độ công tác tuyên giáo, khi nghiên cứu dự thảo, chúng tôi quan tâm đến nhận định:“Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai và thực hiện sâu rộng, tạo được những chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…”, tuy nhiên vẫn còn “…một số cán bộ đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật; tính gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao”.

Từ đánh giá khái quát đó, tôi xin phát biểu nhằm phân tích, làm rõ thêm tình hình và đề xuất “Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay”.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, đã tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều kết quả tích cực, nhất là việc làm theo. Nét nổi bật là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên; việc giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống đã trở thành một nội dung được quan tâm trong sinh hoạt của các tổ chức đảng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến rõ nét hơn; nhận dạng, cảnh báo, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị; cảnh giác với những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự chuyển biến” trong nội bộ. Đó là những chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong đảng viên và trong Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá sát đúng sự thật, chúng ta thấy trong quá trình triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bên cạnh những hạn chế, yếu kém mà dự thảo Báo cáo đã nêu, theo chúng tôi đáng chú ý là sự suy thoái về tư tương, đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên với những biểu hiện cụ thể như:

Thiếu tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, còn thỏa mãn về trình độ hiện tại với nhận thức chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học nghị quyết của Đảng nhưng thiếu nghiêm túc, thậm chí thiếu tin vào kết quả thực hiện nghị quyết; thích nghe thành tích, ngại nghe thiếu sót, khuyết điểm; trong sinh hoạt Đảng thì không tranh luận, sợ mất lòng với người khác, với cấp trên. Lối sống thực dụng, mưu cầu lợi ích cá nhân, lãng phí của công, thậm chí vi phạm pháp luật, phải xử lý hình sự. Tình trạng thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm với cơ sở, với dân, với các doanh nghiệp vẫn còn; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thể hiện tốt sự nêu gương trước đảng viên và quần chúng về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong phấn đấu học tập, rèn luyện và sinh hoạt.

Những biểu hiện đó tuy chưa nghiêm trọng, nhưng đã làm mất uy tín của Đảng, làm suy yếu tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng điều này để khai thác, phá rối nội bộ từ bên trong, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội, ảnh hưởng đến sức mạnh của Đảng.

Để góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, từ lĩnh vực tư tưởng và công tác tuyên giáo, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực tư duy toàn diện của cán bộ, đảng viên, đủ sức giải đáp và tự đề kháng mọi sự cám dỗ của cuộc sống vật chất đơn thuần, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, đạo đức giả, lối sống thực dụng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa của xã hội, tạo môi trường tốt để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và một bộ phận Nhân dân hiện nay.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và các tiêu chí đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 704-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định 8 chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, ngoài việc phải gương mẫu thực hiện, còn phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Theo dõi, kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và đảng viên vi phạm.

Ba là, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình cần có ý chí và quyết tâm cao, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm không dễ, vì đụng chạm đến uy tín, danh dự, lòng tự trọng của cá nhân. Nhưng nếu sợ mất lòng, “dễ người, dễ ta” thì tự phê bình và phê bình sẽ không phát huy tác dụng, thậm chí mất thời gian và công sức mà không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Tự phê bình và phê bình được xem là liều thuốc tốt nhất để phát huy ưu điểm và sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.

Khi tự phê bình, phê bình cần khắc phục biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, đánh giá nhận định chủ quan, chung chung, thiếu cụ thể. Cần nhận diện đầy đủ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chỉ rõ từng bộ phận, từng đối tượng nào suy thoái, suy thoái mặt nào, ở mức độ nào để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Cũng cần khắc phục tâm lý chủ quan cho rằng chi bộ, đảng bộ được cấp ủy cấp trên đánh giá, công nhận đạt trong sạch vững mạnh, nên không có sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Khi tiến hành tự phê bình, phê bình, cấp ủy và tổ chức đảng phải có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, vừa đảm bảo nguyên tắc, quy trình, vừa linh hoạt, mềm dẽo về phương pháp, cách thức. Quá trình tự phê bình, phê bình cần đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần đấu xây dựng vì tình yêu thương đồng chí lẫn nhau; bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và nêu gương tự phê bình trước cấp ủy và chi bộ. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng tự phê bình và phê bình.

Bốn là, thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân, phản ánh của của báo chí, dư luận xã hội vể phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

***

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhmột việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng, vì dân, vì nước và vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được./.

Đánh giá bài viết
3 9.547
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm