Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"

1 542

Ngày 10/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã ban hành thống báo số 45-TB/BTGTU về Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII'. Dưới đây là thể lệ cuộc thi được trình bày chi tiết.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

*

Số 01-TL/BTCCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------------

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 6 năm 2019

THỂ LỆ

Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/BTGTU ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII";

Căn cứ kết luận họp lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ngày 29/5/2019;

Căn cứ Quyết định số 379-QĐ/BTGTU ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII",

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, như sau:

1. Quy định làm bài dự thi

1.1. Quy định chung

+ Bài thi do cá nhân đảng viên tham gia; không làm bài thi tập thể; mỗi đảng viên được gửi 01 bài tham gia Cuộc thi.

+ Bài dự thi đóng quyển, có bìa (theo mẫu gửi kèm).

+ Bài dự thi không hợp lệ là những bài phô tô hoặc sao chép; không nộp bài dự thi đúng thời gian và không đảm bảo các quy định tại Thể lệ này.

1.2. Phần trắc nghiệm

+ Khoanh tròn vào một phương án trả lời đúng.

+ Trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm.

1.3. Phần tự luận

+ Người dự thi viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4, bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Hình thức trình bày sạch sẽ, rõ ràng, không tẩy xóa, không cắt dán.

+ Trả lời đầy đủ các câu hỏi, không giới hạn số trang, khuyến khích có hình ảnh tư liệu minh họa, kèm theo thông tin về hình ảnh tư liệu.

+ Không viết bằng bút đỏ, bút chì.

2- Hình thức và thời gian nộp bài thi

- Đảng viên gửi bài thi của mình về chi bộ nơi sinh hoạt Đảng trước ngày 20/8/2019.

- Chi bộ gửi toàn bộ các bài thi của đảng viên kèm theo biểu tổng hợp kết quả tổ chức Cuộc thi của chi bộ về đảng ủy cơ sở trước ngày 31/8/2019.

+ Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở gửi toàn bộ bài thi của đảng viên kèm theo báo cáo và biểu tổng hợp kết quả tổ chức Cuộc thi ở chi bộ, đảng bộ về cấp ủy cấp huyện trước ngày 10/9/2019.

+ Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi bài thi kèm theo báo cáo và biểu tổng hợp kết quả tổ chức Cuộc thi ở địa phương, đơn vị về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 05/10/2019.

(có đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm)

3. Giải thưởng Cuộc thi

Trên cơ sở kết quả chấm chung khảo và đánh giá quá trình tổ chức Cuộc thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải theo cơ cấu giải thưởng tại Kế hoạch số 65-KH/BTGTU ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

4. Giải quyết kiến nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tham gia Cuộc thi báo cáo bằng văn bản những kiến nghị (nếu có) liên quan đến bài thi với Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chậm nhất 05 ngày sau khi công bố trao giải để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),

- Thường trực HĐND tỉnh,

- UBND tỉnh,

- Vụ LLCT, BTG Trung ương,

- Các ban Đảng, VPTU,

- Thành viên BTC Cuộc thi cấp tỉnh,

- Sở TT-TT, Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh,

- Các huyện, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,

- Các phòng chuyên môn, BTG Tỉnh ủy,

- Lưu BTG Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

Tạ Đức Tuyên

Đánh giá bài viết
1 542
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm