Thể lệ dự thi Cuộc Thi Viết “Tấm Gương Nhà Giáo Thủ Đô Tiêu Biểu” 2019

1 852
sd
cIAo DUC vA DAo
r4o HA NOr
vA c6xc
obAn NcAxn'cdo
oq'c
ceNG
HoA
xA
Her
cno
Ncnia
vrD,T NAM
DQc
lgp -
Tr; do
- H4nh phfc
Hd
N)i,
ngay
4thdng
l0ndm
2018
36 4b
c4
lKIn-T- SGDDT-CDN
rtnoacn
T6 chfc cuQc
thi vi6t v6.,Tdm guorng
Nhi gido
Thfi
d6
ti0u
bi6u,,
chho mirng
kf niQm
65 nIm thinh
lQp
ngirnh
Giio dgc
vdr Diro
tgo
Thfr d6
(t0n9s4
-
t0/2019)
r. MUCDicH,
yEU
CAU
- Nhem tuy€n
truydn
s6u rQng trong
nginh
Girio duc
vd Ddo
tao
(GDET)
T.hrl d6 cring todn
xd h6i v6.c6c
t6m
guong
th6y gi6o,
c6 gi6o
dd
vd
dang
t6n
Ay
c6ng
hi6n cho sy nghiQp
"trdng
ngudi";
tich
cyc thi
dua
,.Day
t6t -
Hoc
t6t,,,
tich
cgc d6i mdi,
s6ng t4o trong d4y
vd hoc chio
mrmg
ky ni€m
65
ndm
thdnh
l6p
ngdnh
GDDT Thn.d6"(10/1954
- 10/2019); g6p
phAn
thlrc
hiQn
thang
lqi
Ngh!
quyiit
Zl-NqnW ve aOi
moi cdn ban, toan
dign
girio
dqc
vir drio
t4o.
:
|h"i
d4y, ph6t
huy, t6 dgp
th6m truyAn
th5ng
tdn
su trong
dao, truyAn
th6ng hi6u hoc cria
nguoi Hd NOi vd dan tQc
vi6t
Nam, ni6m
tu
hdo
cria
crlc thi5
h€
nhd
gi6o,
hoc sinh
cria ngdnh
GDDT Tht d6.
- Ph6t hi6n,
biilu duong vd nh6n r6ng
nhtng
nhan
t6 di6n
hinh
ti6n
ti6n,
nhirng t5m
gu<rng
nhd
gi6o
trong
sg nghiQp
gi6o
duc
<tuo. c tSp
th6
su
pham,
hoc
sinh vd xa hQi
ghi
nh{n, t6n vinh.
Tir d6 tit5p tqc
d.iy
cric
phong
trio
thi
ilua, c6c
cu6c
vQn, dQrg trong NCd+, tao dQng
luc cho d9i
ngt
nhd
girio
phSn
tl6u
hoan
thinh
xuit sdc
nhiQm vu, tiep
tgc khnng tlinh vi th€,
vai
trd crianhd gi6o.
-
Ld dip
d€ crin
bQ,
gi:io
vi€n,
nh6n vi6n
(CBGV,NV)
vd hgc
sinh_
trong cric
nhir trudng, c6c co sd
gi6o
dqc thii hien tinh cdm,
ldng
bii5t on vd tri
an AOI voi
ttrAy
S16o,
cO
gi6o,
vdi d6ng nghiQp md minh
y6u quy,
trdn
trong,
g6p
phan
ngdn
ch{n,
d6y lii c6c hiQn
tuqng ti6u cgc trong ciic
nhd truorg.
II. D6I TI/ONG
D\'THI
- Cen b0,
gi6,o
vi6n, nguoi lao dQng
dang c6ng t6c tai
cric trudmg
hgc, co sd
gi6o
dgc
tr6n todn
thanh
ph6 Hd NOi.
-
Hgc sinh
ttang
hgc
tai
c6c
trudng,
co
sd
girio
duc tr6n todn
thanh
ph6
Hd N6i.
Itr.
QUYDINH
VT TAC
PHAM DUTHI
1. NQi
dung
- T6c
phim
dU
tbi
ld nhfrng c6u
chuygn
c6 thft,
sinh
dQng v6 rim
guong
thAy
gi6o,
c6
gi6o
guong
m6u,
t{n tgy, h€t
ldng vi
hgc sinh
thAn
y6u;
v6 t6m
guong
nhd
gi6o
lrrot
kh6
ph6n
d6u
vucrn l6n,
tich
cuc
hudng
img, tham
e1a
thpc hi_-6n c6c
fhong
trdo
thi <Iua,
c5c
cu6c
.rag
tlQ.rg,
thi
dua
"D4y
t6t-Hqc tOf'
vd
"Dili
moi,
r,e"g
tao trong
d4y
vd hgc";
,C
dm
guong
hy
sinh
thAm l{ng,
dm ldng nhAn hQu,
nghiacricaodgp;vctdineng,,gc5nghitinttacbi.6txu6tsicd5ivoingdnhGi6o
duc
n6i chung
vi GDDT
Tht
d6 n6i ri6ng.
- T6c
phAm
d1r
thi
kh6ng dugc
sao
ch6p c6c nQi
dung, tu
liqu cria tic
gii
kh6c,
chua
d^ang
tai tr€n
b6t
cri
phuong tiQn th6ng
tin d4i chring nio, t6c
phAm
trong
qu6
trinh tham
gia d1r thi kh6ng
dugc
gtri
ddng tr6n c6c
phuong
ti6n th6ng
tin
dai
chung.
-
T6c
gid
dU thi
ph6i
chiu tnich
nhiQm
vd dim bio ve
tint
chdn thgc, chinh
x6c
cira
nhdn
v{t vd nQi
dung t6c
phim
dp
thi cria
minh.
2. Ilinh
thri'c
-
T6c
phAm dU thi
vii5t beng ti.ing
ViQt,
ng6n ngt trong
srlng,
d6
hi6u, trinh
biy
du6i d4ng
vdn xu6i.
- T6c
phAm dg thi
c6.dung
lugng
khodng 1.500
-.
1.700 tu;
font cht Times
New
Roman;
cd
cht 14;
kh6
gidy
A4,
cen lC tr6i 3cm, l€
ph6i
2cm, 16 tr€n 2cm, 16
duoi
2cm, din
ddng 1,2
(khuyi5n
khich
viQc stru
tAm
tu li€u anh minh hpa).
- U6i ca
nhdn
chi
gti
01 tic
phAm
dr,r thi
(kfiuyi5n khich
tric
phAm
dg thi
tluqc
d.inh m6y).
- T6c
phAm
du
thi.c6n
ghi
r5:
Tric
ph6m
dg thi cuQc thi vii5t vd
"T6m
guong
nhd
girio
Thi dO
ti6u bi6u",
tl6ng thoi
ghi
16 hq t6n, ndm sinh, tlon vi, tli6n tho4i
li6n
hQ cria
Lic
giri vir h9
t6n,
tlfa chi, tliQn
tho4i li6n hQ cta nh6n v{t trong tac
phdm
aC
thuan
lqi cho
viQc Ban
T6
chric thAm
dinh.
3. Noi nhin
vh
thdi
gian giri
bii
dg thi
-
C6c
don
vi trudng
hgc, c6c CBGV,NV
vd hoc
sinh
c6c
trudng tr.uc thuQc
30
qu4n,
huyQn,
thi xd
g'iitAc
phAm
dU
thi v€
phdng
GDET
qu4n,
huyQn, thi x5.
-
C6c
CBGV,NV
vir hgc
sinh c6c trudng
tr.uc thuQc
Sd GDET Hd NQi
gti
tic
phAm du thi
v€ Ban
T6 chfc cuQc
thi t4i don
vi.
-
Tir ngiy l5l3l2}1g
di5n
ngdy 25/3l20l9,phdng GDDT
qu4n,
huyQn, thi
xE
vd
ciic don
vi
tryc
thuQc
lga
chgn c6c bdi
thi xu6t s6c
grii
v6 Thulng tr.uc Ban T6
chuc
cuQc thi cta
Ngdnh
theo
tlia chi C6ng
dodn
Gi6o
dqc
Hd N6i
(Si5
SZ
phi5
Thq
NhuQm
-
qupn
Hoan
Ki6m
- TP
Ha NQi).
4. T6 chfc
ch6m bii
thi
Ban T6
chric ti6n hnnh
ch6m
tlc
phAm
du thi thanh
2 dqt:
-
Vdng
So kh6o
(Th6ng 3/2019): Cricphdng GDDT
quQn,
huyQn, thi
xd vd
c6c tlon vi tr.uc
thuQc
Sd
GDET
Hd NQi ch6m bii du thi
t?i co
sd sau d6
gni
ve
BTC
cuQc thi cta Nganh.
- Vdng Chung kh6o
(Th6ng
5/2019):
Ban T6 chric cuQc
thi cria
Nginh ch6m
bdi
ds thi.
-
T6ng
k.tt trao
gi6i
cuQc thi vdo dip
lcf niQm
65 ndm
thdnh
lQp nganh
GDDT
2
Thi d6 thingl0l20l9.
5.
Sr? dgng
srin
ph6m
dg thi
-
Ban T6 chric
toin
quy6n
sri dlmg
bdi thi cho
c6ng
flic tuy6n
truy6n.
_2
-
c6c bii vi6t
qua
vdng
So khao
duo.c
lya chgn
tr[ng
tai
tuy6n
truy6n
tr6n
C6ng
th6ng tin
diQn tu cria
Sd
GDDT
Hd NQi.
- Bdi
dg thi ti€u
bi6u
crla vdng
chung khio
sE
dugc
ddng
tr€n
Tap
chi
Gi6o
duc Thi
d6
ho4c c6c 6n
phAm
truy€n
th6ng.-
IV.
GIAI
THTIONG
co c6u
g6m
a
bQ
giii
cho circ
cdp hoc.
TIng
Gi6y khen
cria
Gi6m tr6c
Sd
GDDT cho cictQp
th6 vi
c6 nhdn
d4t
giai.
M5i
bE
giai
gOm:
1.
GiAi
tip
th6
@dnh
cho
c5c tlon vi
c6 nhi6u
bdi
du
thi c6
ch6t
luqng)
-
1 ciai Nhdt
-
2 Giai Nhi
- l0
Giii Ba
-
10
gini
Khuy6n khich
2.Giaic6 nhin
-
I Giai xu6t sic
-
3
Gini
Nh6t
-
5
Ciei
Nhi
-
l0
Giii
Ba
-
20
Giai
Chuy€n d6
Ban T6 chric sE trao c6c
giii
chuy€n tl6
cho tric
gii
cao
tuOi nfr6t,
6c
giit,
it
tu6i nh6t, t5c
phAm
du thi c6 inh minh hoa 6n
tuong nh6t,
t6c
phAm
dy thi c6
inh
minh hqa mang tinh lich sir c6
ei6
tri nh6t.
v. To cHrJc THr.I. c HrEN
1. S& GDDT
vi C6ng tloin Nginh
- XAy d1mg
Ki5 hoqch, chi il4o tri6n
khai
t6
chric cu6c thi
vi6t vd
"T6m
guong
Nhd
gi6o Thri d6 ti6u biilu".
-
Thanh
lfp
Ban
Chi
dgo,
Ban T6 chric
vi
Ban
Gi6m ktrio cuQc thi,
ch6m thi
vdng
Chung
khio.
-
T6 chric
ph6t
dQng,
t6ng k6t trao
gi6i
cuQc thi theo
kii ho4ch.
*
T4p chi Gi6o
dgc
Thti aI6 vh Vin
phdng
S&
-
Tuy6n
tuy6n vi
th6ng
tin 16.ng rii
v6 cuQc
thi
qua
T?p
chi Gi6o
dgc
Thri
tI6 vd
Ci5ng
Th6ng
tin diQn
tu cua
Ngdnh.
- PhiSi hqp chgn
lgc, <lEng tai
c6c bdi vit5t
hay tr6n
C6ng
th6ng
tin iliQn tri cria
Ngdnh
vd tr6n T4p
chi Gi6o duc
Thti d6.
-
Phiii hqp
ch6m
thi,
trao
gi6i
cuQc
thi theo
phdn
c6ng.

Cuộc Thi Viết “Tấm Gương Nhà Giáo Thủ Đô Tiêu Biểu” 2019

Viết về “Tấm Gương Nhà Giáo Thủ Đô Tiêu Biểu” là cuộc thi được tổ chức nhằm tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam. Bài dự thi Viết về Tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy giáo, cô giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng.

Thể lệ cuộc thi viết Tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu 2019

Đối tượng dự thi

- Cán bộ, giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội

- Học sinh đang học tại các trường, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội

Nội dung tác phẩm:

- Tác phẩm là những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tấm gương vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia hoạt động dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo dạy và học.

- Tác phẩm dự thi không được sao chép nội dung tư liệu của các tác giả khác.

- Tác giả phải đảm bảo được tính chân thật của nội dung bài viết.

Yêu cầu tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm được viết bằng tiếng việt dưới dạng văn xuôi.

- Tác phẩm có dung lượng khoảng 1500 – 1700 chữ, font chữ: Times New Roman, size 14, khổ giấy A4, lề trái 3cm, lề trên 2cm, lề phải 2cm, lề dưới 2cm, dãn dòng 1,2.

- Khuyến khích có ảnh tư liệu sưu tầm minh họa đính kèm

- Mỗi cá nhân chỉ gửi 01 tác phẩm dự thi

- Khuyến khích tác phẩm là đánh máy

- Tác phẩm cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu”, đồng thời ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ của nhân vật trong tác phẩm để hội đồng thẩm định.

Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Sơ khảo: 3/2019

- Chung khảo: 5/2019

- Tổng kết: 10/2019

Nơi nhận tác phẩm dự thi:

- Tác giả nộp bài dự thi ở phòng GDĐT tại thị xã, quận huyện, hoặc ban tổ chức cuộc thi tại đơn vị.

- Từ 15/3/2019-25/3/2019, các đơn vị sẽ lựa chọn và gửi bài thi xuất sắc về Ban tổ chức cuộc thi (86 phố thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải cá nhân: Gồm 01 giải nhất, 03 gải nhì, 05 giải ba và 20 giải chuyên đề

  • Giải tập thể: Gồm 01 giải nhất, 23 gải nhì, 10 giải ba và 10 giải khuyến khích

Song song với cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu" thì các cuộc thi về an toàn giao thông cũng đang được đẩy mạnh trong các khối học sinh và giáo viên nhằm tuyên truyền ý thức tham gia giao thông, chấp hành Luật giao thông đường bộ tốt hơn. Mời các bạn tham khảo một số bài dự thi về an toàn giao thông đang được nhiều người quan tâm:

Đánh giá bài viết
1 852
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm