Thiết kế web

Thiết kế web - Tài liệu học thiết kế web

Thiết kế web là bộ tài liệu sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết để có thể thiết kế website thông qua ngôn ngữ HTML được cụ thể và chi tiết, với những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng, giúp các bạn hình dung cũng như nắm rõ được các bước phải làm, mục đích các bước, bổ sung kiến thức cần thiết cho bản thân.

Mạng máy tính

Hệ thống bài tập J2ME

Bài giảng lập trình Java

Bộ tài liệu bao gồm:

Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ HTML

 • I. Các liệu
 • II. Các thẻ định dạng khối
 • III. Các thẻ định dạng danh sách
 • IV. Các thẻ định dạng ký tự
 • V. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh
 • VI. Các thẻ định dạng bảng biểu
 • VII. Form

Phần II. Thiết kế web sử dụng MS Frontpage

 • I. Các thao tác cơ bản
 • II. Thực hành
 • III. Đăng kí website miễn phí trên internet
 • IV. Thiết kế một số website mẫu

Nội dung cụ thể của tài liệu Thiết kế web được giới thiệu qua sau đây:

Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ HTML

I. Các liệu

1.1 HTML THẺ ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI LIỆU

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa các cặp thẻ này.

Cú pháp:

<HTML>

...Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt ở đây

</HTML>

Trình duyệt sẽ xem xét các thẻ không sử dụng thẻ <HTML> như những tệp tin văn bản bình thường.

1.2 HEAD

Thẻ HEAD được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu

Cú pháp:

<HEAD>

...Phần mở đầu <HEADER> của tài liệu được đặt ở đây

</HEAD>

1.3 TITLE

Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ <HEAD>.

Cú pháp:

<TITLE>Tiêu đề của tài liệu</TITLE>

1.4 BODY

Thẻ này được sử dụng để xác định thành phần nội dung chính của tài liệu - phần thân (body) của tài liệu. Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định để đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu... Những thông tin này được đặt ở phần tham số của thẻ.

Cú pháp

<BODY>

...phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây

</BODY>

Trên đây là các cú pháp cơ bản của thẻ BODY, tuy nhiên bắt đầu từ HTML 3.2 thì có nhiều thuộc tính được sử dụng trong thẻ BODY.

Đánh giá bài viết
30 91.710
Sắp xếp theo
  Thiết kế - Đồ họa Xem thêm